Điều Khoản & Điều Kiện

Điều Khoản Thi Hành Áp Dụng Cho Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố Tài Sản Tại BFC Money

Các cá nhân, tổ chức (“Khách hàng”) ký kết Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản,(các) Giấy nhận nợ – (“Hợp đồng”) với Công ty Cổ phần Tập Đoàn BFC Money (“BFC MONEY”) được yêu cầu phải đọc kỹ, đã hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định trong Điều khoản thi hành này đối với toàn bộ Khách hàng sử dụng dịch vụ của BFC Money, cụ thể như sau:

Quyền Và Nghĩa Vụ Các Bên

1. Bên B có các quyền nghĩa vụ sau:

a) Giải ngân khoản vay cho Bên A theo đúng quy định của Hợp đồng này.

b) Quản lý và bảo quản các giấy tờ liên quan mà Bên A bàn giao kèm theo (nếu có); nếu làm mất mát hoặc hư hỏng (ngoại trừ các hao mòn tự nhiên hoặc sự kiện bất khả kháng) thì Bên B sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên Bên A;

c) Bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A về số tiền phải thanh toán trong kỳ đóng lãi và phạt phí (nếu có) trước 05 ngày khi đến kỳ đóng lãi.

d) Hoàn trả lại Tài sản cầm cố và giấy tờ kèm theo (nếu có) cho Bên A sau khi Bên A đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, tiền lãi và các chi phí khác theo Hợp đồng này và các sửa đổi, bổ sung (nếu có);

e) Các quyền và nghĩa vụ khác theo nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật

2. Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Bên A cam đoan rằng có đầy đủ năng lực và quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng này;

b) Bên A có nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi và các phi phí khác theo thỏa thuận của các bên đầy đủ và đúng hạn;

c) Bên A cam đoan là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất đối với tài sản cầm cố và tài sản cầm cố không được sử dụng để cầm cố, thế chấp hoặc bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của Bên A tại một bên nào khác ngoại trừ Bên B;

d) Bên A giao toàn bộ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản cầm cố cho Bên B và cam đoan rằng tất cả giấy tờ về Tài sản cầm cố là thật, trường hợp là bản sao, phải là bản sao phải được công chứng hợp pháp và có đầy đủ bản gốc.

f) Các quyền và nghĩa vụ khác theo nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật

Điều 6: Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm

6.1. Hàng tháng, Bên B có quyền tiến hành định giá lại tài sản cầm cố vào bất kỳ thời gian nào để đảm bảo giá trị Tài sản cầm cố phù hợp với biến động của thị trường và đảm bảo cho giá trị khoản vay. Trường hợp sau khi kiểm tra lại giá trị Tài sản cầm cố bị giảm sút nghiêm trọng, Bên B có quyền yêu cầu Bên A thực hiện nghĩa vụ:

– Bổ sung tài sản cầm cố để đảm bảo giá trị khoản vay. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Bên B thông báo cho Bên A về việc bổ sung Tài sản cầm cố mà Bên A không thực hiện nghĩa vụ bổ sung Tài sản cầm cố thì Bên B có quyền chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn và yêu cầu Bên A thanh toán giá trị khoản vay, tiền lãi, các chi phí khác;

– Hoặc bên A phải chi trả 100% giá trị giảm sút cho bên B, Bên B có trách nhiệm tính lại lãi, phí cho bên A.

6.2. Bên B có quyền tự bán thanh lý tài sản cầm cố của bên A nếu bên A chậm kỳ lãi hoặc chậm thanh toán nợ gốc quá 30 ngày. Khi thanh lý tài sản cầm cố, nếu số tiền thu được lớn hơn tổng số tiền các nghĩa vụ nợ gốc, tiền lãi vay, tiền lãi quá hạn, các khoản phí khác (nếu có), các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố, phần chênh lệch được xác định là một khoản bồi thường thiệt hại cho bên B khi bên A vi phạm nghĩa vụ đã thỏa thuận; nếu số tiền thu được thấp hơn các nghĩa vụ phải thanh toán của Bên A thì Bên B có quyền yêu cầu Bên A phải thanh toán phần còn lại hoặc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền nếu Bên A không phối hợp. Việc xử lý tài sản cầm cố được Bên B thông báo cho Bên A trước ít nhất 3 ngày tính đến ngày xử lý tài sản cầm cố.

6.3. Bên A đề nghị Bên B cho phép được mượn để sử dụng tài sản cầm cố trong thời hạn vay nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.

– Bên A đề nghị và Bên B đồng ý việc Bên A mượn tài sản cầm cố thuộc quyền quản lý, chiếm hữu của Bên B để sử dụng. Đồng thời Bên B ủy quyền và đồng ý bàn giao lại cho Bên A tiếp tục quản lý và sử dụng tài sản sản cầm cố trong thời gian vay trong Hợp đồng này. Việc thanh toán các chi phí sử dụng tài sản cầm cố được thực hiện theo các nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này.

– Nếu trong thời gian mượn lại tài sản cầm cố, Bên A vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng này và/hoặc có yêu cầu của Bên B hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bên A có trách nhiệm trả lại tài sản cầm cố cho Bên B ngay lập tức. 

– Khi Bên B lấy lại tài sản cầm cố để quản lý, bảo quản, Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B một khoản chi phí bảo quản, giữ gìn tài sản tương đương với chi phí sử dụng tài sản áp dụng khi bên A mượn tài sản cầm cố.

– Bổ sung tài sản cầm cố để đảm bảo giá trị khoản vay. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Bên B thông báo cho Bên A về việc bổ sung Tài sản cầm cố mà Bên A không thực hiện nghĩa vụ bổ sung Tài sản cầm cố thì Bên B có quyền chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn và yêu cầu Bên A thanh toán giá trị khoản vay, tiền lãi, các chi phí khác;

– Hoặc bên A phải chi trả 100% giá trị giảm sút cho bên B, Bên B có trách nhiệm tính lại lãi, phí cho bên A.

6.4. Trong thời gian mượn lại tài sản Tài sản cầm cố, Bên A có trách nhiệm:

– Bảo quản, giữ gìn Tài sản cầm cố. Trường hợp Tài sản cầm cố bị mất, thất lạc, hư hỏng, Bên A có nghĩa vụ bổ sung tài sản cầm cố thay thế phần Tài sản cầm cố bị mất, thất lạc, hư hỏng đó hoặc hoàn trả số tiền tương ứng với Tổng tiền nợ (bảo gồm giá trị khoản vay, tiền lãi và phí liên quan) tính đến thời điểm hoàn trả; 

– Không được bán, tặng cho, thế chấp, cầm cố hoặc bất kỳ hành vi nào làm thay đổi quyền sở hữu  của Bên A hoặc ảnh hưởng đến quyền xử lý tài sản cầm cố của Bên B cho đến khi Bên A thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng và hai bên ký kết thỏa thuận chấm dứt hợp đồng này;

– Tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc lưu giữ, sử dụng tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan khác về các hành vi vi phạm;

– Hoàn trả lại tài sản cầm cố cho Bên B khi kết thúc thời hạn vay nêu tại điều 1 của Hợp đồng này, nếu Bên A muốn tiếp tục mượn lại tài sản cầm cố, phải được sự đồng ý của Bên B và hai bên sẽ thỏa thuận bằng văn bản.

Điều 7: Sự Kiện Ngoài Ý Muốn

7.1. Trường hợp Bên A mất khả năng lao động hoặc tử vong không do tai nạn khi sử dụng tài sản cầm cố, Bên B có quyền bán thanh lý hoặc thu lại tài sản cầm cố. Sau khi thanh lý tài sản của bên A, bên B sẽ giữ lại tiền gốc và các khoản lãi phí theo hợp đồng. Nếu phát sinh khoản dư sau khi thanh lý và tất toán hợp đồng, bên B có trách nhiệm hoàn lại số tiền đó cho bên A hoặc người thân của Bên A.

7.2. Trường hợp bên A bị tai nạn dẫn đến việc hỏng tài sản cầm cố, bên A có trách nhiệm báo lại cho bên B và phục hồi nguyên bản lại tài sản như khi được định giá và ký kết hợp đồng.

7.3. Trong trường hợp bên A tử vong và tài sản cầm cố bị hư hỏng nặng do tai nạn ngoài ý muốn, bên B sẽ tiến hành thu hồi tài sản hư hỏng.

Điều 8: Các Thỏa Thuận Khác

8.1. Các bên cam đoan đã hiểu rõ toàn bộ nội dung trong Hợp đồng này và phụ lục kèm theo. Việc ký kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, đe dọa hay ép buộc và không nhằm mục đích trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào.

Cam Kết Dịch Vụ Từ BFC Money

Tại BFC MONEY, chúng tôi trân trọng và vun đắp mối quan hệ với khách hàng. Chúng tôi cam kết “Cho vay có trách nhiệm” bằng cách đảm bảo đem đến cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp cùng sản phẩm cho vay bền vững giúp khách hàng hiện thực hóa nhu cầu của mình. Với tất cả mọi khách hàng đến với BFC MONEY, chúng tôi luôn cố gắng hết mực để đem lại chất lượng dịch vụ như sau:

1. Nhanh chóng: Chúng tôi thấu hiểu và coi trọng thời gian quý báu của khách hàng. Nhân viên BFC MONEY luôn tìm mọi cách rút ngắn thời gian giao dịch và đơn giản hóa thủ tục cho khách hàng.

2. Thân thiện: Nhân viên BFC MONEY được đào tạo bài bản để tiếp đón mọi khách hàng với thái độ lịch sự, vui tươi và tích cực.

3. Lắng nghe trọn vẹn: Nhân viên BFC MONEY luôn tôn trọng và lắng nghe khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng mọi ý kiến của khách hàng từ góp ý cho đến khiếu nại phàn nàn đều là những cơ hội tuyệt vời để F88 cải tiến sản phẩm dịch vụ ngày càng tốt hơn.

4. Minh bạch: Mọi khách hàng đến với BFC MONEY đều được tư vấn đầy đủ mọi thông tin về khoản vay trước khi tiến hành giao dịch. BFC MONEY cũng thông báo trước cho khách hàng khi đến kỳ thanh toán chi phí vay hoặc tất toán khoản vay.

5. Bảo mật thông tin: Chúng tôi tuyệt đối bảo đảm thông tin về khách hàng không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác (trừ trường hợp theo quy định Mục VI Điều khoản thi hành).

6. An toàn: Mọi tài sản và giấy tờ của khách hàng được bảo quản an toàn tuyệt đối tại hệ thống kho bãi tiêu chuẩn quốc tế của BFC MONEY. Trong trường hợp xảy ra rủi ro với tài sản khách hàng đang cầm cố tại F88, F88 chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Chúng tôi tuyệt đối ngăn cấm những hành vi sau trong dịch vụ khách hàng:

1. Có lời nói, hành động thiếu tôn trọng khách hàng.

2. Phân biệt đối xử với khách hàng về giới tính, chủng tộc, độ tuổi, tôn giáo.

3. Mọi hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng hoặc sử dụng tài sản của khách hàng dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý từ khách hàng.